0911 400 393

Sở lao động và tư pháp

Tất cả về giấy phép lao động:
– Cấp mới giấy phép lao động
– Gia hạn giấy phép lao động
– Miễn giấy phép lao động
– Trả lại giấy phép lao động
– Lý lịch tư pháp