0911 400 393

Mẫu hợp đồng dịch thuật tài liệu mới nhất năm 2023

Mẫu hợp đồng dịch thuật tài liệu mới nhất năm 2023

Mẫu hợp đồng dịch thuật tài liệu là gì? Quyền cũng như nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng ra sao. Ngày hôm nay Lý Lịch Tư Pháp sẽ cùng tìm hiểu về mẫu hợp đồng dịch thuật tài liệu mới nhất năm 2023 nhé.

Hợp đồng dịch thuật là gì?

Hợp đồng là một sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ. Hợp đồng dịch vụ là một trong những hợp đồng thông dụng được Bộ luật dân sự điều chỉnh. Theo như Điều 513 của Bộ luật dân sự quy định thì hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên cung ứng dịch vụ sẽ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ cũng sẽ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

Hợp đồng dịch thuật là loại hợp đồng cung cấp dịch vụ dịch thuật. Đây là sự thỏa thuận của bên thuê dịch thuật và bên dịch thuật về công việc dịch thuật tài liệu. Theo đó thì bên dịch thuật sẽ thực hiện việc dịch thuật cho bên thuê theo yêu cầu đã thỏa thuận. Và theo đó bên thuê sẽ trả tiền dịch vụ cho bên dịch thuật.

Hợp đồng là một sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ
Hợp đồng là một sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ

Mục đích của hợp đồng dịch thuật

Mục địch của hợp đồng dịch thuật là quy định quyền và nghĩa vụ của cả hai bên, đảm bảo hai bên luôn thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Đồng thời hợp đồng là cơ sở pháp lý để ghi nhận phương thức giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận của cả hai bên nếu có trường hợp có tranh chấp xảy ra.

Những nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch thuật

Nghĩa vụ của người thuê dịch thuật

 • Luôn đảm bảo được tính hợp pháp về nội dung của văn bản gốc.
 • Tạo điều kiện giúp đỡ bên dịch thuật để hoàn thành tốt việc dịch thuật cũng như cung cấp hoặc giải nghĩa các thuật ngữ chuyên môn cũng như các thông tin liên quan trong phạm vi và khả năng có thể.
 • Sau khi đã nhận được bản dịch thuật thì cần phải có trách nhiệm thanh toán đúng hạn và đầy đủ cho bên dịch thuật theo thỏa thuận ban đầu.

Nghĩa vụ của người dịch thuật

 • Tiến hành dịch thuật đảm bảo độ chính xác về nội dung, ngữ cảnh, hành văn. Sau đó hình thức trình bày văn bản khi chuyển thể ngôn ngữ của văn bản cần dịch.
 • Cố gắng hoàn thành và sau đó là giao tài liệu dịch đúng thời hạn cam kết giữa hai bên.
 • Chỉnh sửa và hiệu đính bản dịch theo đúng yêu cầu của bên thuê nếu bản dịch có lỗi cũng như không sát nghĩa hoặc bị bỏ sót.
 • Những nội dung trong bản dịch cần được giữ bí mật không được phép cung cấp cho bên nào cả. Nếu nội dung bị tiết lộ bởi bên dịch thuật thì bên dịch thuật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường.
Những nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch thuật
Những nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch thuật

Mẫu hợp đồng dịch thuật tài liệu mới nhất năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

HỢP ĐỒNG DỊCH THUẬT

HỢP ĐỒNG DỊCH THUẬT này (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”) được ký kết ngày … tháng … năm … tại địa chỉ …, bởi và giữa các bên

I. Bên yêu cầu dịch thuật

… (Tên công ty) được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp quy định pháp luật Việt Nam, có các chi tiết như sau:

 • Giấy CNĐKDN số:…
 • Địa chỉ trụ sở:…
 • Đại diện bởi:…
 • Chức vụ:…

Sau đây gọi tắt là “BÊN A”)

II. Bên dịch thuật

 • Họ tên:…
 • Ngày tháng năm sinh:…
 • Chứng minh nhân dân số:…
 • Địa chỉ thường trú:…
 • Địa chỉ hiện nay:…
 • Số điện thoại:…
 • Mã số thuế:…
 • Tài khoản ngân hàng số:…

(Sau đây gọi tắt là “BÊN B”)

(Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là “Các Bên”, “Hai Bên”, hoặc gọi riêng là “Mỗi Bên” hoặc “Một Bên” hoặc “Bên”)

Hai Bên sẽ cùng thỏa thuận ký Hợp Đồng với những nội dung dưới đây:

Điều 1: Nội dung dịch thuật

Phù hợp với các điều khoản của Hợp Đồng này và các thỏa thuận riêng tại các phụ lục của Hợp Đồng (nếu có), Bên A đồng ý chỉ định cùng với Bên B chấp thuận là người dịch thuật truyện tranh, truyện chữ, sách hoặc những tài liệu khác hợp pháp và được thể hiện dưới hình thức bằng văn bản từ tiếng … (“Tài Liệu Cần Dịch”) sang tiếng … (“Sản Phẩm Dịch Thuật”) theo yêu cầu của Bên A.

Điều 2: Phí dịch thuật và phương thức thanh toán

2.1 Phí dịch thuật:

Phí dịch thuật (đã bao gồm khoản thuế thu nhập cá nhân, phí chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ nếu có) được Bên A thanh toán cho Bên B theo thỏa thuận của Hai Bên. Phí dịch thuật hàng tháng được tính dựa trên công thức sau:…

2.2 Phương thức thanh toán:

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Hai Bên ký kết bên bản nghiệm thu với Bên B, Bên A tiến hành thanh toán cho Bên B thanh toán phí dịch thuật bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi khấu trừ đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo luật định.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

3.1. Yêu cầu, giao Bên B dịch Tài Liệu Cần Dịch theo từng thời điểm và nhận bản dịch chính thức của Sản Phẩm Dịch Thuật theo thời hạn Các Bên đã thỏa thuận;

3.2. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B theo Điều 2 của Hợp Đồng;

3.3. Khấu trừ các khoản thuế liên quan đối với phí dịch thuật của Bên B theo quy định pháp luật trước khi thanh toán;

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

4.1. Tiến hành dịch Tài Liệu Cần Dịch theo yêu cầu của Bên A tùy từng thời điểm;

4.2. Đảm bảo tính chính xác về nội dung dịch thuật, tính đầy đủ, nguyên vẹn về ngữ nghĩa, văn cảnh, hình thức trình bày cho các Sản Phẩm Dịch thuật;

4.3. Hoàn thành việc dịch thuật và bàn giao bản dịch tham khảo của Sản Phẩm Dịch Thuật trước 15 ngày tính từ ngày hoàn thành bản dịch chính thức.

4.4. Được nhận đủ phí dịch thuật đúng thời hạn;

4.5. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin, tài liệu gây thiệt hại đến lợi ích, quyền lợi của Bên A.

4.6. Thanh toán các khoản thuế liên quan đối với khoản phí dịch thuật nhận được theo Hợp Đồng này.

Điều 5: Thời hạn của Hợp Đồng

Hợp Đồng có hiệu lực trong thời hạn …. (…) năm kể từ ngày … đến hết ngày ….

Điều 6: Quyền sở hữu trí tuệ

6.1. Kể từ thời điểm ký kết Hợp Đồng này, Bên B đồng ý bàn giao cho Bên A (các) bản dịch tham khảo và bản dịch chính thức của Sản Phẩm Cần Dịch, Sản Phẩm Dịch Thuật theo thời hạn quy định của Hợp Đồng này.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng và sửa đổi, bổ sung hợp đồng

7.1. Hợp Đồng được chấm dứt trong các trường hợp được liệt kê từ Điều 7.1.1 đến Điều 7.1.5 dưới đây. Nếu Bên nào có bất kỳ nghĩa vụ đã phát sinh trong thời hạn của Hợp Đồng mà chưa hoàn thành (“Bên Có Nghĩa Vụ”) khi Hợp Đồng được chấm dứt, thì Bên đó vẫn bị ràng buộc tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ này cho đến khi hoàn thành.

7.1.1. Hết thời hạn quy định tại Điều 5 của Hợp Đồng này mà không Các Bên gia hạn; hoặc

7.1.2. Các Bên thỏa thuận bằng văn bản về việc chấm dứt Hợp Đồng; hoặc

7.2. Sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng:

Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Hợp Đồng này có hiệu lực khi có thoả thuận bằng văn bản của cả Hai Bên;

Điều 8: Bảo mật thông tin

8.1. Bên B phải giữ bí mật toàn bộ các thông tin, tài liệu, bản dịch, thỏa thuận có được, trực tiếp hoặc gián tiếp, do Bên A cung cấp (gọi chung là “Thông Tin Bảo Mật”). Bên B không được, khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A, sử dụng, chuyển giao, cung cấp, chuyển nhượng Thông Tin Bảo Mật cho bất kỳ bên thứ 3 với bất kỳ mục đích nào.

Điều 9: Các điều khoản khác

9.1. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt theo quy định tại Điều 7.1 Hợp Đồng này;

9.2. Ngoài các quy định của Hợp Đồng này, các phụ lục, biên bản thỏa thuận, thông báo (nếu có) là một bộ phận không thể tách rời của Hợp Đồng;

9.3. Hợp Đồng này được lập thành hai (02) bản tiếng Việt và hai (02) bản tiếng Nhật có giá trị pháp lý như nhau, Mỗi Bên giữ một (01) bản tiếng Việt và một (01) bản tiếng Nhật để theo dõi và thực hiện.

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, Các Bên sau khi đã ký kết và chuyển giao Hợp Đồng này cho người đại diện hợp pháp của mỗi Bên vào ngày được ghi ở phần đầu của Hợp Đồng để hai bên tiện theo dõi và thực hiện.

Mẫu hợp đồng dịch thuật tài liệu mới nhất năm 2023
Mẫu hợp đồng dịch thuật tài liệu cần tham khảo mới nhất năm 2023

Hy vọng với những thông tin chia sẻ về hợp đồng dịch thuật sẽ giúp bạn nắm rõ được nội dung để thực hiện việc dịch thuật một cách đảm bảo nhất.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN VÀ DỊCH THUẬT MT

Trang web: https://lylichtuphap.info/

Facebook: Lý Lịch Tư Pháp Giá Rẻ Toàn Quốc – Home | Facebook

Hotline: 0911 400 393

Email: lylichtuphap.info88@gmail.com

Địa chỉ: Tòa nhà TASCO, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *